Disclaimer

Aansprakelijkheid

USB Specialist is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen of genomen wordt op basis van de op deze site verstrekte informatie of gegevens, noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data d.m.v. deze site.

Eventuele linken naar andere websites, die mogelijk interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker, zijn puur informatief.

USB Specialist is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

USB Specialist behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde eenzijdig aan te passen.

© Copyright

De op deze site gepubliceerde informatie, mag op geen enkele manier gekopieerd, gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van USB Specialist.

Het gebruik van deze site betekent dat de bezoeker van www.usbspecialist.nl zich stilzwijgend akkoord verklaart.